Škola

Školský Internát Spojenej školy Rakovice Kontakt Školský Internát Spojenej školy Rakovice Prihláška na školský internát Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti Interná smernica o prijímaní žiakov do Školského internátu Výchovný program Vnútorný poriadok školského internátu Prihláška na stravovanie Súhlas so spracovaním os. údajov Odhláška zo školského internátu Ospravedlnenie neprítomnosti žiaka v ŠI

Školský internát

Školský Internát Spojenej školy Rakovice

Organickou súčasťou školy je viacúčelová budova UBYTOVACO – STRAVOVACÍ KOMPLEX, ktorého súčasťou je aj školský internát Spojenej školy, Rakovice.

Fotografickú prehliadku internátu a školy nájdete tu : fotogaléria
Kapacita lôžok: 138
Kapacita jedálne: 100
Ceny: ubytovanie 25,- €/mesiac
Stravovanie 6,10.- €/deň (raňajky, desiata, obed, večera) pre žiakov

Prenájom priestorov ŠI a školskej jedálne na rodinné oslavy, jubileá, svadby, organizovanie zábav, seminárov.
Počas letných prázdnin ŠI slúži ako turistická ubytovňa.

Školský internát ako súčasť Spojenej školy Rakovice 25, Rakovice   

Charakteristika

Školský internát je výchovno-vzdelávacie školské zariadenie zriadené Trnavským samosprávnym krajom, je súčasťou Spojenej školy Rakovice 25.  Nachádza sa v objekte školy a je i súčasťou školy.

Podľa § 117 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov „ zabezpečuje školský internát deťom materských škôl a žiakom základných škôl a stredných škôl výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a stravovanie.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú vychovávatelia podľa výchovného programu školského internátu v čase mimo vyučovania. Je zameraná na pomoc žiakom pri ich príprave na vyučovanie, formovanie aktívneho postoja k sebavzdelávaniu a sebavýchove, na uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov, rozvíjanie nadania, špecifických schopností a tvorivosti, na aktívne využívanie voľného času, oddych a relaxáciu.

V školskom internáte sa žiaci v čase mimo vyučovania venujú záujmovej činnosti, majú prístup k internetu. Môžu si zapožičať knihy, športové potreby a spoločenské hry. V internáte využívajú kuchynku, učebňu počítačov, dielňu tvorivej činnosti, spoločenské miestnosti, telocvičňu a posilňovňu.

Žiaci sú ubytovaní v izbách, v ktorých majú všetko na uspokojenie štandardných potrieb.

Internát je otvorený od nedele 16.00 hod. do piatku 15.00 hod. Počas pracovných dní v čase 8.00 - 12.00 hod., cez víkendy, sviatky a školské prázdniny je zatvorený.                   

Prijímanie žiakov, nástup do ŠI

O prijatí žiaka do školského internátu rozhoduje riaditeľka školy.

Žiadosť o prijatie do ŠI na príslušný školský rok podáva zákonný zástupca žiaka, alebo plnoletý žiak najneskôr do 30.6.  Žiaci, ktorí chcú byť v ŠI ubytovaní len určitú časť v roku, napr. v zimných mesiacoch, alebo len v niektoré dni v týždni, si prihlášku podajú taktiež najneskôr do 30.6.

Žiadosti o prijatie do ŠI podajte na sekretariáte školy prípadne  zasielajte na adresu školy: Spojená škola Rakovice 25, 92208 Rakovice, alebo na e-mailovú adresu:  sos.rakovice@zupa-tt.sk 

Podmienky prijatia žiaka do školského internátu:

         Podľa § 5 ods. 6 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov o prijatí žiaka do školského internátu rozhoduje riaditeľ školského zariadenia. Žiadosť o prijatie do školského internátu podáva zákonný zástupca žiaka, alebo žiak, ktorý dovŕšil 18 rokov veku do 30.6. predchádzajúci školský rok.

Tlačivo Žiadosť o prijatie do školského internátu si môžete stiahnuť na stránke školy v časti školský internát.

Pri nástupe do školského internátu je potrebné predložiť nasledovné doklady:

1. Rozhodnutie o prijatí do školského internátu

2. Potvrdenie o zaplatení poplatku za ubytovanie a stravu 

3. Prehlásenie zákonných zástupcov o oboznámení sa s právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo školského zákona a interného Školského poriadku školského internátu a so zásadami bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci  a protipožiarnej ochrany.  

4. Fotografia - 1ks / u nových žiakov /

5. Potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnej spôsobilosti žiaka. 

Podľa § 11 ods. 6 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov má školské zariadenie právo získavať a spracúvať osobné údaje o žiakoch, týkajúce sa:

- fyzického a duševného zdravia,

- mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky.


6. Vyhlásenie o bezpríznakovosti.


Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v školskom internáte, je podľa § 144 ods. 9 zákona č.  245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákonný zástupca povinný oznámiť školskému internátu bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, náhle prerušenie premávky dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine, účasť žiaka na súťažiach....

Pokiaľ zákonný zástupca vie vopred príčinu žiakovej neprítomnosti, zabezpečí doručenie písomného ospravedlnenia školskému internátu.( Edupage, odchodová knižka žiaka, e-mail...)


Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní pre nepredvídaný dôvod, je zákonný zástupca povinný oznámiť školskému zariadeniu dôvod neprítomnosti - telefonicky, e-mailom...  Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám.

Tlačivo Ospravedlnenie neprítomnosti žiaka v školskom internáte  si môžete stiahnuť na stránke školy v časti školský internát.

Ak chce zákonný zástupca žiaka prerušiť alebo ukončiť pobyt žiaka v školskom internáte zašle do 20. dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu ukončenia pobytu písomnú žiadosť školskému internátu.

Žiadosť o prerušenie/ukončenie pobytu v školskom internáte

Úhrada ubytovania


Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte určuje riaditeľka školy jednotne pre všetkých ubytovaných žiakov zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK rozhodnutím na základe VZN TTSK č. 17/2008 a jeho dodatkov.

Výška mesačného príspevku od 1.1.2023 je stanovená vo výške 18,00 €

Výška stravnej jednotky pre žiakov ubytovaných v školskom internáte je 5,85na deň

Raňajky, desiata :    1,85.-€

Obed:                        2,05.-€

Večera:                      1,95.-€

Platba sa uhrádza vopred do 20. dňa kalendárneho mesiacaktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza na účet Štátnej pokladnice  

 IBAN SK62 8180 0000 0070 0066 2401

Riaditeľka školského internátu môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku ak o to písomne požiada zákonný zástupca žiaka alebo žiak, ak dovŕšil 18. rok svojho veku ku dňu prihlásenia sa na ubytovanie v školskom internáte. K žiadosti musí byť priložený originálny doklad o tom, že zákonný zástupca žiaka je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.  

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice
    Rakovice 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria