• Duálne vzdelávanie

   • Študuj, praxuj, zarábaj 

    Systém duálneho vzdelávania 

    Podľa §10 ods. 3) Zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v systéme duálneho vzdelávania sa žiakovi poskytuje odborné vzdelávanie a príprava na základe: 

    a) zmluvy o duálnom vzdelávaní uzatvorenej medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou, predmetom ktorej je záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania a 

    b) učebnej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a zákonným zástupcom žiaka alebo zamestnávateľom a 

    plnoletým žiakom, predmetom ktorej je záväzok zamestnávateľa pripraviť žiaka na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností na pracovisku praktického vyučovania a záväzok žiaka zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní priamo u zamestnávateľa podľa jeho konkrétnych potrieb a požiadaviek. 

     

    BENEFITY ŽIAKOV V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA:


    Podstata systému duálneho vzdelávania = PRÍPRAVA NA POVOLANIE V REÁLNYCH VÝROBNÝCH PODMIENKACH U ZAMESTNÁVATEĽA
    • prístup k najnovším technológiám, zariadeniam a materiálom
    • istota práce po absolvovaní strednej školy
    • podnikové štipendium (podľa rozhodnutia zamestnávateľa), odmena za produktívnu   prácu (povinné plnenie zamestnávateľa vo vyšších ročníkoch)
    • stravovanie v čase praktického vyučovania
    • prístup k firemným benefitom pre zamestnancov už počas strednej školy
    • získavanie pracovných návykov priamo počas štúdia
    • vyššia konkurenčná výhoda pre uplatnenie sa na trhu práce

     

    PODPORA TTSK
    Župný balík :
    Župné duálne štipendium 50,- Eur mesačne (zdaniteľný príjem žiaka) počas celých 10 mesiacov prvého ročníka
    Duálna Bus-karta (bezplatná prímestská doprava počas školského roka s platnosťou počas celého štúdia)
    Bývaj s Duálom – úhrada ubytovania na internáte 

     

    SDV – systém duálneho vzdelávania

    Žiaci sa budú môcť v týchto odboroch vzdelávať pre nasledovných zamestnávateľov:

    Zahradnik - 4571 H - zamestnávateľ Mesto Zvolen  https://www.zvolen.sk/

     

    Podmienky prijatia uchádzačov do učebných a študijných odborov v systéme duálneho vzdelávania

    Poradie uchádzačov pre duálne vzdelávanie bude zostavené podľa kritérií pre klasické štúdium s ohľadom na požiadavky firiem. Pre každý odbor bude poradie uchádzačov v prijímacom konaní zostavené samostatne, zvlášť pre odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania a zvlášť pre ostatných uchádzačov v zmysle § 67 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak zákonný zástupca pripojí k prihláške potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania. Potvrdenie  vydáva vybranému uchádzačovi zamestnávateľ podľa § 17 ods. 2) 3) 4) Zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Ak zamestnávateľ nevydá potvrdenie pred prijímacím konaním, výber uchádzačov prebehne po prijatí na štúdium.

    Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:

    • Splnenia kritérií pre bežné štúdium
    • Osobného pohovoru
    • Študijných výsledkov v 9. ročníku

    V prípade otázok kontaktujte:

    Ing.Patrik Komár PhD

    Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 92208

    tel: 0337796108