• SOK Systém overovania kvalifikácií

    •  

      

     SOK Systém overovania kvalifikácií

     Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice Vám ponúka overenie kvalifikácií v sektore: Poľnohospodárstvo, veterinárstvo, rybolov

     - Ovocinár

     - Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe

     - Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve

     - Pestovateľ poľných plodín a zeleniny

      

     "Systém overovania kvalifikácii v SR" (SOK) je jedným z nástrojov, ktorý môže pomôcť tisíckam Slovákov lepšie sa uplatniť na trhu práce u nás, i v zahraničí.

     Zavedenie tohto systému umožní, aby jednotlivec pri získaní novej kvalifikácie nemusel viackrát absolvovať obsahovo prekrývajúci sa vzdelávací program. Bude mať možnosť overenia nadobudnutých vedomostí, zručností a kompetencií bez ohľadu na to, kde a ako boli získané, čiže aj praktickými skúsenosťami, prípadne samoštúdiom.

     Okrem iného, Systém overovania kvalifikácií v SR umožní po autorizovanom preskúšaní získať doklad o vzdelaní porovnateľný s dokladom z formálneho vzdelávania. K uvedenému je však potrebná legislatívna úprava.

     Národný projekt SOK je zameraný na vytvorenie metodologického základu a záväzných postupov pre procesy v oblasti overovania kvalifikácií platné na národnej úrovni, vytvorenie celonárodných a regionálnych inštitucionálnych prvkov, prostredníctvom ktorých sa bude overovanie kvalifikácií realizovať, vrátane realizácie pilotného overenia nastaveného systému v praxi.

     Blizšie informácie nájdete na : https://www.kvalifikacie.sk/node/227