• Koordinátor prevencie

   • Koordinátor prevencie Ing.Mária Miklošková

     konzultačné hodiny:

    párny týždeň: piatok 13:00 - 14:00 hod

    nepárny týždeň: streda 7:45 - 9:30 hod

    • v spolupráci s vedením školy iniciuje preventívne aktivity a koordináciu prevencie ako integrálnej súčasti výchovno - vzdelávacieho procesu a v rámci aktivít školy poskytuje preventívno - výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom
    • monitoruje, koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu protidrogovú výchovu a informačnú činnosť pedagogických pracovníkov školy pri dlhodobom systematickom sledovaní a hodnotení vývinu žiakov ohrozených drogovou závislosťou a inou sociálnou patológiou (delikvencia, šikanovanie, kriminalita, fyzické a psychické týranie)
    • sprostredkúva prepojenie školy s preventívnymi, poradenskými a inými odbornými zariadeniami a mimovládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa prevenciou
    • venuje osobitnú pozornosť žiakom z prostredia ohrozeného sociálnou patológiou, u ktorých možno oprávnene predpokladal' zvýšené riziko sociálno-patologického vývinu a vzniku drogovej závislosti
    • informuje žiakov, ich rodičov, prípadne zákonných zástupcov o činnosti preventívnych poradenských a iných odborných zariadení, o možnostiach využitia ich odborných služieb zameraných na prevenciu a odstraňovanie drogových a iných závislostí
    • v rámci svojej preventívnej činnosti úzko spolupracuje s výchovnou poradkyňou, so školskou psychologičkou a špeciálnou pedagogičkou v škole, s príslušným centrom PPPaP, inými odbornými pracoviskami a sociálnou kuratelou, ktoré poskytujú metodickú pomoc.

     Plán koordinátora drogovej prevencie nájdete: TU