• Výchovný poradca

    • Výchovný poradca Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice:

     Mgr.Martina Karoly

     Poslaním systému výchovného poradenstva je poskytovanie psychologickej a pedagogickej odbornej starostlivosti študentom.

     Výchovný poradca v spolupráci s psychológom a s koordinátormi (prevencie, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, environmentálnej výchovy) pri ochrane študentov pred negatívnymi sociálno – patologickými javmi

     • realizujú rozvoj oblasti humanitného vzdelávania a výchovy
     • venuje sa pozornosť hodnotovej orientácii mladých ľudí, úzko súvisiacej s medziľudskými vzťahmi v našej spoločnosti
     • predchádzanie všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie, rasizmu a sociálno-patologických prejavov
     • pomoc pri realizácii preventívnych programov v súlade s Národným programom boja proti závislostiam
     • poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na vysokých školách

      

     Konzultácie: Stretnutie je potrebné si vopred dohodnúť osobne.

     Kontakt: tel:0337796108, Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, zborovňa