• Projekt - Apply green pedagogy : SDGs implementation by floristry

   •  

    "Apply green pedagogy: SDGs implementation by floristry"
    je dvojročný projekt strategického partnerstva Erasmus+ (2020-1-SK01-KA202-078210).

    Projekt "Apply green pedagogy: SDGs implementation by floristry" bol navrhnutý ako reakcia na podporu Projektu strategického partnerstva Erasmus+ OVP podporil horizontálnu prioritu programu Erasmus+ „Environmentálne a klimatické ciele“ a implementáciu Programu cieľov trvalo udržateľného rozvoja Organizácie spojených národov iniciovaného Organizáciou spojených národov v roku 2015. Ochrana životného prostredia je dôležitou súčasťou stratégie EÚ v oblasti Environmentálnych a klimatických cieľov. Partneri projektu venovali náležitú pozornosť podpory implementácie cieľov trvalo udržateľného rozvoja do floristiky prostredníctvom zelenej pedagogiky a to vytvorením školiacich materiálov a e-príručky pre učiteľov, školiteľov, pedagógov a majstrov OVP, žiakov a ďalšiu verejnosť

    Koordinátorom je Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25. Účastníci si zvýšia odborné kompetencie v kvetinárstve, posilnia kreativitu a inovácie, vytvoria elektronickú príručku a rozvíjajú spoluprácu s trhom práce.

    Do tohto partnerstva sú zapojené tri školy odborného vzdelávania a prípravy (zo Slovenska, Českej republiky a Portugalska), dve mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (z Estónska a Francúzska), sieť odborných škôl EUROPEA Polska a MSP (z Veľkej Británie).

    Ciele projektu sú:

    1) zvýšiť odbornú úroveň učiteľov, školiteľov a mentorov OVP;

    2) vymieňať si osvedčené postupy medzi rôznymi inštitúciami pôsobiacimi v oblasti odborného vzdelávania a prípravy so zelenou pedagogikou, cieľmi trvalo udržateľného rozvoja a kvetinárstvom;

    3) ponúkať učebné materiály pre každodennú prácu vo floristike;

    4) podporovať synergiu a medziodvetvovú spoluprácu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy;

    5) rozvíjať medzinárodnú spoluprácu a dialóg.

    E-Handbook "Flower compositions for different occasions"  s osvedčenými postupmi kvetinovej výzdoby vo vlastných krajinách, kvetinové kompozície na rôzne príležitosti: Vianoce, Veľká noc, narodeniny, pohreby, svadby, interiérový dizajn, pamätné dni, štátne sviatky a špeciálne príležitosti. Zameriava sa na miestne a európske kvety. Elektronická príručka obsahuje kreatívne materiály, inovatívne prístupy a koncepty vo floristike s implementáciou SDG.