Škola

Základné informácie História školy Historická prezentácia SOŠ Rakovice 1945-2015 Hodnotiaca správa za školský rok 2019/2020 Kolektívna zmluva

O škole - kód školy: 623006

Základné informácie

 

Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj

Štatutárny zástupca: Ing. Mária Múdra, riaditeľka
Adresa: Hlavná 25, 922 08 Rakovice
Kraj: trnavský
IČO: 00159174
DIČ: 2020530677
Telefón: 033 / 77 96102, 77 961 08
Fax: 033 / 77 961 08
Mobil: 0903 / 447 094
E-mail: sos.rakovice@zupa-tt.sk
Kód školy: 623006


Vyučovací proces zabezpečuje 19 učiteľov teoretického vyučovania a 6 majstri odborného výcviku.

Výchovu mimo vyučovania v školskom internáte zabezpečujú 3 vychovávateľky .

Na teoretickom vyučovaní sú k dispozícií 4 špeciálne učebne informatiky, 2 učebne strojopisu,špecializované učebne na  marketing, jazykové učebne vybavené audiovizuálnou technikou a inými učebnými pomôckami. V učebniach informatiky je dostupný  internet počas celého vyučovacieho procesu.

Odborný výcvik, alebo prax sa v prevažnej miere vykonáva na pracoviskách praktického vyučovania, ktoré sú tvorené dielňami, pokusnými políčkami, skleníkmi, ovocnými sadmi, historickým prírodno-krajinárským parkom. Špecializované vyučovanie sa vykonáva v zmluvných podnikoch.
SOŠ Rakovice poskytuje pre svojich žiakov celodennú stravu a ubytovanie v školskom internáte. Izby školského internátu sú bunkového typu a žiaci sú na izbách ubytovaní po dvoch až troch. Ubytovaní žiaci môžu vo svojom voľnom čase  využívať školskú telocvičňu a posilňovňu.

Denné menu pre žiakov a zamestnancov sa pripravuje v školskej jedálni.

K 1.11.2019 došlo k zmene názvu školy.

starý názov: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA RAKOVICE

Nový názov: Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25
    Rakovice 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria