Škola

Apply green pedagogy

Projekt - Apply green pedagogy : SDGs implementation by floristry

"Apply green pedagogy: SDGs implementation by floristry"

je dvojročný projekt strategického partnerstva Erasmus+ (2020-1-SK01-KA202-078210). Koordinátorom je Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25. Účastníci si zvýšia odborné kompetencie v kvetinárstve, posilnia kreativitu a inovácie, vytvoria elektronickú príručku a rozvíjajú spoluprácu s trhom práce.

Do tohto partnerstva sú zapojené tri školy odborného vzdelávania a prípravy (zo Slovenska, Českej republiky a Portugalska), dve mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (z Estónska a Francúzska), sieť odborných škôl EUROPEA Polska a MSP (z Veľkej Británie).

Ciele projektu sú:

1) zvýšiť odbornú úroveň učiteľov, školiteľov a mentorov OVP;

2) vymieňať si osvedčené postupy medzi rôznymi inštitúciami pôsobiacimi v oblasti odborného vzdelávania a prípravy so zelenou pedagogikou, cieľmi trvalo udržateľného rozvoja a kvetinárstvom;

3) ponúkať učebné materiály pre každodennú prácu vo floristike;

4) podporovať synergiu a medziodvetvovú spoluprácu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy;

5) rozvíjať medzinárodnú spoluprácu a dialóg.

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice
    Rakovice 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria