Škola

Výchovné poradenstvo

Výchovný poradca

Výchovný poradca Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice:

Mgr.Henrieta Kunicová

Poslaním systému výchovného poradenstva je poskytovanie psychologickej a pedagogickej odbornej starostlivosti študentom.

Výchovný poradca v spolupráci s psychológom a s koordinátormi (prevencie, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, environmentálnej výchovy) pri ochrane študentov pred negatívnymi sociálno – patologickými javmi

  • realizujú rozvoj oblasti humanitného vzdelávania a výchovy
  • venuje sa pozornosť hodnotovej orientácii mladých ľudí, úzko súvisiacej s medziľudskými vzťahmi v našej spoločnosti
  • predchádzanie všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie, rasizmu a sociálno-patologických prejavov
  • pomoc pri realizácii preventívnych programov v súlade s Národným programom boja proti závislostiam
  • poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na vysokých školách

 

Konzultačný deň: streda, v prípade potreby kedykoľvek cez prestávku.
Stretnutie je možné i vopred dohodnúť osobne.

Kontakt: tel:0337796108, Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Hlavná budova školy (kaštieľ), miestnosť K13 (1.posch)

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice
    Rakovice 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria