Škola

Prijímanie žiakov na školský rok 2017/2018

Prijímanie žiakov

Prijímanie žiakov na školský rok 2017/2018

 

Podmienky a kritériá prijímacieho konania na SOŠ v Rakoviciach

pre školský rok 2017/2018

 

 

Stredná odborná škola Rakovice zastúpená riaditeľkou školy  Ing. Máriou Múdrou podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 27.01.2016a prerokované osobitne s členmi rady školy. Na základe uvedených skutočností boli stanovené kritériá na prijatie žiakovdo 1. ročníka študijných a učebných odborov SOŠ Rakovice pre školský rok 2017/2018nasledovne:

 

 

Kritériá prijatiado 3-ročných učebných odborov a 4-ročných študijných odborov

 

1. Uchádzači úspešne absolvujú 9. ročník základnej školy.

2. Zdravotný stav uchádzačov o štúdium bude zodpovedať nárokom štúdia a nárokom na výkon povolania.

3. Uchádzači budú prijatí:       a)bez prijímacích pohovorov

b) na základe výsledkov prijímacích skúšok

 

a) bez prijímacích pohovorov: budú prijatí uchádzači, ktorí sa prihlásia do 3- ročných učebných odborov

   s ukončenou základnou školou

 do 4- ročných študijných odborov budú prijatí  uchádzači, ktorí na  

  konci 8 ročníka a v prvom polroku 9-ročníka mali priemer  

  známok do 2

   uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka   

   ZŠ T9 -2017 dosiahliv každom predmete úspešnosť najmenej 90%

                                              

Do nadstavbového štúdia budú prijatí absolventi 3-ročných učebných odborov, ktorí získali výučný list

   v príslušnom odbore štúdia

 

b.) s prijímacími  pohovormi: uchádzači o štúdium o 4- ročné študijné odbory budú robiť  prijímacie

skúškyz predmetov: slovenský jazyk, matematika, biológia

 

4. Forma prijímacích skúšok: písomná

-  pre študijné odbory 6324 M, 6405 K budú prijímacie pohovory zo slovenského jazyka a matematiky,

-   pre študijné odbory 4239 M floristika,  4246 M bioenergetika, 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka 

    budú prijímacie pohovory zo slovenského jazyka a biológie

 

   Maximálny počet bodov za  test bude:

  • zo slovenského jazyka20 bodov
  •  

-     biológie                                  20 bodov

 

5.Poradie uchádzačov v jednotlivých študijných odboroch určia výsledky prijímacích skúšok a

výsledky celoštátneho testovania žiakov 9. ročníkov T9-2017.

 

 

 

 

 

6. V prípade rovnosti bodov u uchádzačov o prijatiena štúdium rozhodnú kritériá v tomto poradí:

  • uchádzač má zmenenú pracovnú schopnosť
  • uchádzač dosiahol lepší prospech zo slovenského jazyka v 9. ročníku ZŠ
  • uchádzač dosiahol lepší prospech z matematiky,resp.z biológie v 9. ročníku ZŠ
  • uchádzač sa umiestil na 1. až 3. mieste vo vyššom ako školskom kole olympiády z matematiky

      a zbiológie podľa záujmu o študijný odbor

 

7. Výsledok a poradie prijímacieho konania uchádzačov o štúdium v 4-ročných študijných odboroch sa určí

na základe súčtu bodov, ktoré uchádzači získali za dosiahnuté výsledky na prijímacích skúškach a v

celoštátnom testovaní žiakov 9. ročníkov zo slovenského jazyka, z matematiky abiológie:

 

81 – 100% 20 b

61 –80 % 15 b

41 –60 % 10 b

21 – 40 %5b

5 –20 %1b

 

 

 

Plán výkonov SOŠ Rakovice podľa VZN TTSK do  prvého ročníka v šk. roku 2017/2018

 

 

3 ročné učebné odbory

Kód

3-ročný učebný odbor odbor

Počet tried 1

Počet žiakov

4571 H

záhradník

0,35

9

4569 H

viazač - aranžér kvetín

0,35

9

4529 H

pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby

0,30

7

 

4 ročné študijné odbory

Kód

4-ročný študijný odbor

Počet tried2

Počet žiakov

6405 K

pracovník marketingu

0,50

13

4553 K

podnikateľ pre rozvoj vidieka

0,50

12

6324 M

manažment regionálneho cestovného ruchu

0,35

 9

4239 M

floristika

0,35

9

4246 M

bioenergetika

0,30

7

 

 

2 ročné nadstavbové štúdium

Kód

2-ročné nadstavbové štúdium

Počet tried

Počet žiakov

4511 L

záhradníctvo

1

24

 

 

Plán výkonov SOŠ Rakovice podľa VZN TTSK do  prvého ročníka 2-ročných odborov pre žiakov ZŠ s neukončeným vzdelaním na ZŠ pre šk. rok 2017/2018

 

Kód

2-ročný učebný odbor pre žiakov ZŠ s neukončeným vzdelaním na ZŠ

 

Počet tried 1

 

Počet žiakov

3161 F

praktická žena

0,50

10

4572 F

poľnohospodárska výroba

0,50

10

 

Všetci uchádzači o štúdium 2-ročných učebných odborov budú prijatí bez prijímacích pohovorov až do naplnenia limitu pre prijatie.

 

 

 

 

 

V. Osobitné ustanovenia

 

1. Každému prihlásenému uchádzačovi bude pred začiatkom prijímacej skúšky priradený číselný kód z dôvodu

ochrany osobnýchúdajov pri zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania.

2.Zakódovaný zoznam prijatých uchádzačov bude zverejnený v hlavnej budove školy na

    nástenke a  na internetovej stránke školy  www.sos.rakovice.sk v deň prijímacích skúšok

3. Uchádzačovi, ktorý splnil kritéria  prijímacieho konania a bol prijatý na štúdium, oznámi riaditeľ školy

termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí.

4. Ak sa prijatý uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium je neplatné.

5. Proti rozhodnutiu riaditeľa školy sa môže uchádzač resp. jeho zákonný zástupca odvolať v lehote

do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva písomne riaditeľovi školy.

6.V prípade nenaplnenia schváleného počtu prijímaných žiakov, riaditeľ školy rozhodne

    o vyhlásení druhého kola prijímacích skúšok po prerokovaní v rade školy.

7. Uvedené kritériá pre prijímanie uchádzačov o štúdiumplatia aj pre druhýtermín prijímacích skúšok.

Zápis na uchádzača

Termín, miesto a spôsob zápisu bude prijatým uchádzačom oznámený spolu s rozhodnutím o prijatí. Zápis prijatého uchádzača na štúdium musí vykonať jeho zákonný zástupca. Zákonný zástupca prinesie na zápis zápisný lístok vydaný základnou školou a svoj preukaz totožnosti.

 

 

Schválené radou školy.

 

                                                                                 

Ing. Mária Múdra, v. r.

 riaditeľka SOŠ Rakovice

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Rakovice
    Hlavná 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria