Škola

Výzvy na verejné obstarávanie Súhrnná správa o zákazkách s níz. hodnotou Zverejnenie zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 Zámer na prenájom skladu Zámer na prenájom pôdy Zámer služobný byt Zámer na prenájom nebytových priestorov Zámer na prenájom plochy

Verejné obstarávanie

Zámer na prenájom nebytových priestorov

 

Predmet a účel nájmu

 

Na základe zriaďovacej listiny, vystavenej zriaďovateľom – Trnavským samosprávnym krajom ( ďalej len „zriaďovateľ“) dňa 1. 7. 2002 ako vlastníkom majetku, má prenajímateľ v správe nehnuteľnosť  nachádzajúcu sa v katastrálnom území Rakovice, zapísanú v Liste vlastníctva č. 333   ako nový internát  súpisné číslo 24 na parcele č. 2/3.  Nehnuteľnosť je umiestnená  v obci Rakovice.  V zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja“ je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený  prenechať do nájmu  majetok, ktorý má v správe, tretej osobe.

 

V súlade s vyššie uvedeným prenajímateľ – Stredná odborná škola regionálneho rozvoja,  Rakovice 25  - má zámer prenechať do nájmu  kancelárske  priestory – kancelária na prízemí školského internátu 

 

-  celková  rozloha 25 m2 kancelária a príslušenstvo 10 m2   

        Priestory kancelárie a príslušenstva sú vykurované, napojené na inžinierske siete

 

CENA: Minimálna cena za prenájom vyššie uvedených priestorov je stanovená vo výške 10,00 € za 1 m2/rok kancelária  bez DPH vrátane pozemku. Cena za prenájom príslušenstva je stanovená vo výške minimálne 3,00/1 m2/rok. V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať.

 

       Doba nájmu

 

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1 rok. Priestory  je možné prenajať od 01.01.2020.

 

Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej  názvom „Prenájom priestorov   “ v lehote do 06.12.2019 na adresu: Stredná odborná škola regionálneho rozvoja,  Rakovice 25, 922 08 Rakovice. Telefonický kontakt 033/7796108.

            

 

 

 

 

 

 

 

                                               

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25
    Hlavná 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria