Škola

Výzvy na verejné obstarávanie Súhrnná správa o zákazkách s níz. hodnotou Zverejnenie zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 Zámer na prenájom skladu Zámer na prenájom pôdy Zámer služobný byt Zámer na prenájom nebytových priestorov Zámer na prenájom plochy

Verejné obstarávanie

Zámer na prenájom skladu

Predmet a účel nájmu

 

Na základe zriaďovacej listiny, vystavenej zriaďovateľom - Trnavským samosprávnym krajom ( ďalej len "zriaďovateľ" ) dňa 1.7.2002 ako vlastníkom majetku, má prenajímateľ v správe nehnuteľnosť nachádzajúca sa v katastrálnom území Rakovice, zapísanú v Liste vlastníctva č.333 ako sklad s.č. 156 na parcele č.717/78 nádvorie. Nehnuteľnosť je umiestnená v obci Rakovice. V zmysle "Zásad hospodárenia a nakladania s majtkom Trnavského samosprávneho kraja" je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa ) po súhlase zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý má v správe, tretej osobe.

 

V súlade s vyššie uvedeným prenajímateľ - Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25 - má zámer prenechať do nájmu nebytové priestory:

 

            Sklad s.č. 156 celková rozloha 357 m2 plechová hala

            sklad nie je vykurovaný je bez dodávky vody s elektrickým rozvodom

            sklad tvorí samostatný celok so samostatným bočným vchodom z ulice

 

Cena: Minimálna cena za prenájom vyššie uvedených priestorov je stanovená vo výške 8,50 € za  1 m2 bez DPH vrátane pozemku. V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať.

 

                                                    Doba nájmu

 

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Uvedené priestory je možné prenajať od 1.3.2020

 

Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom "Prenájom priestorov" v lehote do 3.2.2020 do 11,00 hod na adresu: Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25, 922 08 Rakovice.

Bližšie informácie osobne alebo na tel. čísle 0337796108. Kontaktná osoba Ing. Mária Múdra.

 

Rakovice 22.1.2020                                                             Ing. Mária Múdra

                                                                                       Riaditeľka SOŠ RR Rakovice

       

 

                         

 

                                                 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25
    Hlavná 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria