Škola

Výchovné poradenstvo

Šikanovanie

 

Čo je šikanovanie

Šikanovanie je akékoľvek správanie sa žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublížiť inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich zastrašovať. Je to cieľavedomé a opakované použitie násilia. Prejavuje sa v rôznych podobách – fyzické útoky, urážanie, prezývky, nadávky, výsmech, ohováranie, tvrdé príkazy agresora, poškodzovanie a odcudzovanie vecí , atď.

Agresor je podľa z. 300/2005 Z.z. – Trestný zákon – trestne zodpovedný /dovŕšenie 14 -teho roku veku/.
 

Akékoľvek informácie o šikanovaní je treba oznámiť rodičom, učiteľom, polícii.
 

Šikana sa rieši okamžite, akékoľvek podozrenie sa konzultuje s triednym učiteľom, výchovným poradcom, členom vedenia školy, špeciálnou inštitúciou akou je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), pripadne s orgánmi Policajného zboru SR (PZ SR)

Opatrenia na riešenie situácie:
1
. pre obete:

 • Odporučiť rodičom žiaka vyhľadať odbornú starostlivosť /CPPPaP/

 • Zorganizovať skupinový intervenčný program v spolupráci s CPPPaP

 • Informovanie a poradenstvo pre rodiča žiaka


2. pre agresora

 • Odporučiť rodičom agresora vyhľadať odbornú pomoc

 • Výchovné opatrenia – znížená známka zo správania, podmienečné vylúčenie až vylúčenie zo školy


3. v mimoriadnej alebo opakovanej situácií

 • Oznámenie ÚPSVaR  odboru sociálno- právnej ochrany detí

 • Oznámenie príslušnému Policajnému zboru SR, že bol spáchaný trestný čin


Triedni učitelia sú povinní upozorniť žiakov

 • Aby si všímali možné príznaky  šikanovania

 • Súčasne im ponúknuť pomoc

 • Pri pohovoroch sa dbá na prísne zachovanie dôvernosti informácií


Výchovný poradca v spolupráci s triednymi učiteľmi využíva na zistenie informácií anonymné prieskumné dotazníkové metódy /aj opakovane/. Pri podozrení, že šikanovanie naplnilo skutkovú podstatu priestupku, alebo trestného činu, je riaditeľ školy povinný oznámiť túto skutočnosť Policajnému zboru SR.
 

Informácie pre žiaka

Pamätaj si :

 • Neodsudzuj niekoho len preto, že je slabší, má nejaký handicap, iné názory, záujmy, jednoducho že je iný...

 • Neschvaľuj agresívne správanie svojich spolužiakov.

 • Nemlč, ak je niekto ponižovaný, neprizeraj sa nečinne, nebuď ľahostajný (to nie je to „žalovanie“)

 • Vedz, že všetko sa dá vyriešiť, keď to niekomu povieš,


Informácie pre rodiča

Ako spoznať, že Vaše dieťa je šikanované

 • Dieťa nemá  kamarátov, nenavštevujú ho spolužiaci

 • Nehovorí o tom, čo sa deje v škole

 • Bojí sa ísť do školy, alebo  zo školy, bolí ho brucho, má teplotu

 • Výrazne sa mu zhoršil prospech

 • Prichádza domov zašpinené, má poškodené šaty, modriny

 • Udáva nepravdepodobné vysvetlenia

 • Je smutné, depresívne, nechutí mu jesť

 • Často si  pýta peniaze, s výhovorkou, že niekto mu ich „ukradol“, podozrivo „stráca“ svoje veci

 

Čo môžete urobiť

 • Pokúste sa dieťa primäť k tomu, aby vyjadrilo svoje pocity .

 • POZORNE ho počúvajte.

 • Neobviňujte ho.

 • Pokúste sa získať čo najviac dôkazov o vzniknutej situácii

 • Ak sa šikana vyskytuje v škole, bezodkladne navštívte triedneho učiteľa,  výchovného poradcu, alebo školského psychológa

 • Obráťte sa na iných odborníkov /CPPPaP/

 • Poslednou možnosťou je obrátiť sa na orgány PZ SR

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25
  Rakovice 25, 922 08 Rakovice
 • 033/ 77 961 08

Fotogaléria