Škola

Základné informácie História školy Historická prezentácia SOŠ Rakovice 1945-2015 Hodnotiaca správa za školský rok 2019/2020 Kolektívna zmluva

O škole - kód školy: 623006

História školy

 

História vzniku Strednej školy v Rakoviciach.

Historické udalosti konca druhej svetovej vojny a obnova hospodárstva dávali možnosť vzniku nových vzdelávacích inštitúcií akými

boli aj školy.

Vyššia hospodárska škola v Rakoviciach vznikla už v máji v roku 1945.

Vyučovanie sa začalo až v decembri, pretože obnova hlavnej budovy školy, ktorou bol  dobový kaštieľ, bola vojnovými udalosťami značne poškodená. O štúdium  na novozaloženej škole bol veľký záujem, pretože ľudia túžili po odbornom vzdelávaní, aby čím skôr mohli obnoviť fungovanie svojich hospodárstiev.  

Do dnešných dní sa na škole realizovalo viacero typov vzdelávania a súčasný názov Stredná odborná škola Rakovice vyjadruje otvorený vzdelávací systém, ktorý umožňuje vyučovanie rôznych odborov a dáva dobrý predpoklad na vznik vzdelávacieho centra.

Škola svojou činnosťou ovplyvnila životy mnohých ľudí, študentov,  zamestnancov, dedinských ľudí. Škola svojim kultúrno-spoločenským významom udávala smer  rozvoja vyučovaných odborov, vytvárala pracovné príležitosti, umožnila stretanie sa ľudí na jednom pracovisku. Nezmazateľne sa vryla do pamätí najmä mladých ľudí, kde okrem túžby po vzdelaní zažili mladí ľudia prvé lásky, prvé sklamania, pretrvávajúce priateľstvá a nezmazateľné spomienky na veci minulé.

Pedagóg a študent je nerozlučná dvojica, ktorá sa navzájom ovplyvňuje. Skúsený pedagóg je pre študenta nielen odborníkom vo svojej profesii ktorú vyučuje, ale aj prirodzenou autoritou, keď s pedagogickým taktom pomáha študentovi okrem vzdelávania aj pri riešení  osobných, rodinných a sociálnych  problémov.

V súčasnosti žijeme v silnom konkurenčnom prostredí. Školy a vzdelávacie inštitúcie si konkurujú o dobrých pedagógov, o dobrých  študentov  a nemalou mierou o financie  potrebné pre ďalší rozvoj. Študent  je rozhodujúcim prvkom života školy. Dnes sa kladú vysoké požiadavky na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností vo vyučovacom procese. Nová doba žiada moderné odbory, v ktorých okrem odbornosti sú študenti pripravovaní na prácu so špičkovou výpočtovou technikou, na prácu s internetom,  na zvládnutie cudzieho jazyka. Terajší študenti SOŠ Rakovice majú možnosť absolvovať zahraničné stáže na zmluvne dohodnutých pracoviskách a školách, majú možnosť komunikovať so špičkovými odborníkmi zvoleného školského vzdelávacieho programu. 

Začínajúci študenti nie sú vyprofilovaní a očakávajú, že za každých  okolností ich škola pripraví do života tak, aby získanými vedomosťami a manuálnymi zručnosťami sa bez problémov uplatnili v ďalšom živote. Veľa študentov našej školy pokračuje v štúdiu na vysokých školách, alebo sú zaradení v praxi.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25
    Rakovice 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria