Škola

Kurz ukončenia ZŠ

Kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania - ISCED 2

 

Kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania - ISCED 2

prihlášku na kurz si môžete stiahnúť tu: PRIHLÁŠKA

SOŠ Rakovice škola organizuje kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania v externej forme vzdelávania. Kurzu sa môže zúčastniť žiak/čka, ktorý skončil/a štúdium na ZŠ v nižšom ročníku. Žiadosť podáva zákonný zástupca žiaka/čky alebo plnoletý žiak/čka riaditeľovi SOŠ Rakovice, najneskôr do 10. septembra daného školského roka. Súčasťou žiadosti je aj kópia posledného koncoročného vysvedčenia, na ktorom žiak/čka prospel/a.

Právnym východiskom pre kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania (ISCED 2) je § 30 ods. 5 zákona č. 245/5008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „pre fyzické osoby, ktoré nezískali nižšie stredné vzdelanie podľa §16 ods. 3 písmeno b, môže ZŠ na získanie tohto stupňa vzdelania organizovať vzdelávanie, ktoré sa končí komisionálnou skúškou zo všetkých vyučovacích predmetov okrem predmetov s výchovným zameraním.“

Učebný plán: Predmet

 

Slovenský jazyk a literatúra

 

Anglický jazyk

 

Dejepis

 

Geografia

 

 Matematika

 

Informatika

 

Fyzika

 

Chémia

 

Biológia

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Rakovice
    Hlavná 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria