Škola

Kurz ukončenia ZŠ

Kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania - ISCED 2

Kurz na  získanie nižšieho stredného vzdelania

Kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania - ISCED 2

prihlášku na kurz si môžete stiahnúť tu: PRIHLÁŠKA

Spojená škola, rakovice 25, Rakovice škola organizuje kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania v externej forme vzdelávania. Kurzu sa môže zúčastniť žiak/čka, ktorý skončil/a štúdium na ZŠ v nižšom ročníku. Žiadosť podáva zákonný zástupca žiaka/čky alebo plnoletý žiak/čka riaditeľovi Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, najneskôr do 10. septembra daného školského roka. Súčasťou žiadosti je aj kópia posledného koncoročného vysvedčenia, na ktorom žiak/čka prospel/a.

Právnym východiskom pre kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania (ISCED 2) je § 30 ods. 5 zákona č. 245/5008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „pre fyzické osoby, ktoré nezískali nižšie stredné vzdelanie podľa §16 ods. 3 písmeno b, môže ZŠ na získanie tohto stupňa vzdelania organizovať vzdelávanie, ktoré sa končí komisionálnou skúškou zo všetkých vyučovacích predmetov okrem predmetov s výchovným zameraním.“

 

ČASOVÝ TÝŽDENNÝ PLÁN

Kurz na  získanie nižšieho stredného vzdelania

 

Učebný plán

 

   

Všeobecné vzdelávanie

 

Jazyk a komunikácia

8

Slovenský jazyk a literatúra

5

Anglický jazyk

3

Človek a príroda

3

fyzika

1

chémia

1

Biológia

1

Človek a spoločnosť

3

Občianska náuka

1

Geografia

1

Dejepis

1

Matematika a práca s informáciami

6

Matematika

5

Informatika

1

Počet hodín spolu

21

 

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice
    Rakovice 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria